ZAPYTAJ O ZAJĘCIA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Centrum Edukacji Pozaszkolnej „Cyfrowanka”


1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Pozaszkolnej „Cyfrowanka” Tomasz Rakowski z siedzibą 91-463 Łódź, ul. Zgierska 69 (NIP: 728-261-55-60, tel.: +48 720 812 813, mail: biuro@cyfowanka.pl), zwane dalej „Administratorem”.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem".

3. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu, w zakresie i na czas niezbędny do:
a) zapewnienia prawidłowej organizacji prowadzonych zajęć (w szczególności rejestracji uczestników i przypisania ich do określonej grupy zajęciowej, tworzenia list uczestników poszczególnych grup zajęciowych, przekazywania rodzicom/opiekunom prawnym bieżących informacji związanych z udziałem ich dziecka/podopiecznego w zajęciach, zlecenia podmiotowi zewnętrznemu druku imiennych dyplomów ukończenia zajęć w danym roku szkolnym w przypadku zajęć całorocznych, tworzenia listy osób zainteresowanych kontynuacją udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach w kolejnym roku szkolnym w przypadku zajęć całorocznych),
b) ochrony i dochodzenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności rozliczania opłat za zajęcia i windykacji zaległych należności od rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć),
c) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub przepisów prawa krajowego (w szczególności poprzez obsługę księgową Administratora prowadzoną na jego zlecenie przez zewnętrzną kancelarię podatkową).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi wymóg umowny niezbędny do udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w formie papierowej i elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu indywidualnego konta online w ramach dedykowanej usługi systemowej do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w chmurze, oferowanej przez podmiot zewnętrzny, a przetwarzanie danych osobowych następuje przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo tych danych, w szczególności zapobiegać ich przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi dla osób nieupoważnionych przez Administratora.

6. Osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych osobowych ich dziecka/podopiecznego przysługuje prawo do żądania dostępu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia (w przypadku krajowego porządku prawnego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

KontaktZadzwoń
Korzystając ze strony cyfrowanka.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej...
Rozumiem, nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.